Edukacija postrojbi CZ općine Kostrena

Završen je prvi ciklus edukacije postrojbi CZ općine Kostrena.
Edukacije je obuhvaćala edukaciju u korištenju samih telekomunikacijskih uređaja i sustava u amaterskom i telekomunikacijskom sustavu operativnih snaga ZiS-a.
Nakon demonstracije i predstavljanja rada udruge RMZO članovima postrojbe CZ Kostrena učinjena je preliminarna procjena kapaciteta i čujnosti na području općine Kostrena kao i općinama sa kojima ona graniči.
Detektirane su potencijalne ugroze i mjesta gdje je čujnost loša, a u kojoj bi jedan potporni sustav mogao doći do izražaja.
Uz to sačinjena je i procjena kapaciteta koji su potrebni da bi se područje adekvatno pokrilo.
U dogovoru sa predstavnicima Općine dogovorene su i koncipirane radionice te se prišlo njihovoj realizaciji.
Radionice su održane u dva navrata svaka u trajanju od dva sata.
Prva je sadržavala uvod u mehanizam ZiS-a (EU i RH) sa akcentom na telekomunikacijski dio te upoznavanje sa kapacitetima koje raspolaže RMZO, ali i JVP grada Rijeke.
Sudionike je sa načinom komunikacije JVP grada Rijeke upoznao Željko Mavrinac, a u funkciji gosta predavača i predstavnika JVP Rijeka.
Način rada potpornih sustava kao i TAST ITC(A) modula predstavio je Robert Vatta.
Sudionici radionica upoznati su sa radom na amaterskom frekvencijskom području (VHF/UHF), CB i PMR446 (slobodnom) frekvencijskom području, te radu na VHF frekvencijama operativnih snaga ZiS-a RH.
Obzirom da polaznici nemaju položen ispit za radioamatere odabrane su rad i nastavak aktivnosti frekvencije operativnih snaga ZiS-a (tzv V-Kanali).
U dogovoru sa JVP Rijeka dodijeljen nam je kanal V17, koji je i prema “Band Planu” kanal kojim se služi RMZO te prema potrebi repetitor V3.
Druga radionica koncipirana je kao terenska vježba u kojoj su polaznici bili navođeni od točke do točke vizualno, ali i putem GPS koordinata, što je ujedno bilo i upoznavanje sa radom sa GPS uređajem.
Polaznicima je demonstriran rad sa GPS uređajem, ograničenja/prednosti te način komunikacije u realnom vremenu.
Do izražaja je došla potreba za interoperabilnosti u rukovanju kako telekomunikacijskim uređajima (ista frekvencija) , tako i sa GPS uređajem (isti datum karte, grid, sustav GPS/GLONASS…) .
U vježbi je korišten i APRS sustav praćenja.
Posebni akcent posvećen je ukazivanju na samodostatnosti, interoperabilnosti dali u tehničkom, ali i u komunikacijskom smislu te izazovima koje takvo dinamično okruženje donosi; komunikacija na stranim jezicima, fonetskim ICAO standardima, akronimima i spelovanju riječi.